Projects

Thematic Projects

پروژه حاکمیت و خود مختاری دولت موارد مسائل مرز ها، هویت، خود مختاری، انواع خود مختاری٬ توانائی های تجزیه حکومت، حالت گسترده خودمختاری به مفهوم "شرح سرنوشت خویشتن." خودمختاری و تعریف "خویشتن" رابطه جدید را در اتکاء متقابل واقعی و افزایش نقش افراد در جهان را بدست میآورد.

Regional Projects

پروژه انستیتیوت لختن اشتین در افغانستان و منطقه در طی چند سال، ابتکار چند فاز است که در مدت کوتاهی قبل از 11 سپتمبر 2001 آغاز شد. و به دولت، امنیت و ظرفیت سازی در افغانستان از دیدگاه های داخلی، منطقه یی و جغرافیایی سیاسی تمرکز نمود. بخشی از این پروژه توسط کمک مالی موسسه کارنگی نیو یارک سرمایه گذاری شد.