About

Mission and Outreach

انستیتیوت لیختن اشتین در تعین سرنوشت در پوهنتون پرنستن (LISD) از آموزش، پژوهش تحقیق و نشر در مورد مسائل مرتبط با از خود مختاری حمایه مینماید، به خصوص مربوط به دولت، دولت خود مختار، حاکمیت، امنیت، و دیپلوماسی با در نظر داشت مسائل اجتماعی و فرهنگی، قومی، و مذهبی  که شامل بازیگران دولتی و غیر دولتی میگردد. این انستیتیوت در سال 2000 با سخاوتمندی شاهزاده دوم لیختن اشتاین٬شاهزاده هانس آدام(H.S.H. Prince Hans Adam II)   تاسیس یافت و توسط ولفگانگ دنسپیکگربر (Wolfgang Danspeckgruber) اداره و کارگردانی میگردد.

انستیتیوت لیختن اشتین در تعین سرنوشت در دنبال به افزایش صلح و ثبات جهانی متخصصان دانشگاه ها، اشخاص مسلکی و حرفوی، تصمیم گیرندگان، نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی جهت برسی حوادث و درگیری های کلیدی از نظر جیواستراتیژیک، اقتصادی، فرهنگی را در جهت پیدا کردن راه حل های جدید برای مشکلات فعلی گرد هم می آورد. بر علاوه تحقیقات فردی که توسط کارمندان و همکاران انستیتیوت لیختن اشتین انجام شده و کنفرانس های که منحیث جز از پروژه برگزار شده، انستیتیوت لختن اشتین به طور منظم حامیان سخنرانی های عمومی، سمینار ها و ورکشاپ های آموزشی را که یک گروه متنوع از کارشناسان سیاست گذاران میباشند از سراسر جهان به دانشگاه پرینستون جمع آوری مینمایند تا کار های خود را با دانشجویان و اعضای دانشگاه گسترده تر و جوامع محلی به اشتراک بگذارند.

اعضای هیات علمی انستیتیوت لیختن اشتین (LISD) کورس های را که یک بخش از برنامه درسی ماستری و تحصیلات تکمیلی پوهنتون پرینستون در مورد دیپلوماسی بین المللی، خود مختاری، آسیای مرکزی و افغانستان میباشد٬ تدریس نموده اند. فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه پرینستون نیز با تمام جنبه های پروژه هایLISD) )، از برنامه ریزی جلسات و کنفرانس ها تا شرکت در بحث دیپلوماتیک و خدمت منحیث گزارشگران شامل میباشند. اشتراک دانش آموزان در پروژه های انستیتوت، پژوهش تحقیق، و انتشارات، و آماده نموده دانش آموزان امروز به رهبران فردا تعهد این انستیتوت میباشد.