Saakashvili_Rush_1003.jpg

Georgian President Mikheil Saakashvili